Vitajte na našom webe  Základnej organizácie slovenského zväzu záhradkárov v Mani

Naša organizácia zabezpečuje:

Odbornú, výchovnú a osvetovú činnosť pre našich členov a širokú záhradkársku verejnosť v oblasti pestovania a ochrany plodín

ďalej organizujeme domáce a zahraničné zájazdy na výstavy a podujatia so záhradkárskou tematikou.

 

Pozývame Vás na

výročnú členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční v sobotu 30. marca 2019 17:00 hodine v sále kultúrneho domu v Mani.

Program:

1.    Otvorenie.

2.    Schválenie programu.

3.    Voľba návrhovej komisie.

4.    Správa o činnosti organizácie za rok 2018.

5.    Správa Kontrolnej a revíznej komisie, správa o hospodárení ZO za rok 2018.

6.    Plán hlavných úloh na rok 2019.

7.    Návrh rozpočtu ZO na rok 2019.

8.    Odovzdanie darov jubilantom.

9.    Diskusia.

10.Návrh na uznesenie.

11.Záver.

Občerstvenie...

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom                                                       

Výbor SZZ ZO  v Mani

Obec Maňa

SZZ